Driftsikre og miljørigtige løsninger

Vi vil vælge driftsikre og miljørigtige løsninger og løbende følge markedet for afsætning af affald for at opnå bedst mulig genanvendelse for pengene

Kildesortering af husholdningsaffald vil betyde håndtering af nye affaldsfraktioner. Der skal findes nye samarbejdspartnere, som kan sikre mest mulig genanvendelse og nyttiggørelse af det indsamlede affald, samtidig med at der vil blive lagt vægt på driftsikre ordninger. Der må beregnes tid til at gennemføre udbud herunder tid til indkøring af de nye aftaler, da der på nogle områder er tale om nye behandlingsmetoder, ny teknologi og nye anlæg.

Afsætningsaftalerne forventes at blive indgået hvert fjerde år. I den mellemliggende periode vil der angiveligt i de første år være behov for ressourcer til indkøring.

Horsens Kommunes Komposteringsanlæg modtager årligt ca. 10.000 tons haveaffald. Størstedelen komposteres, mens rødder og større grene neddeles eller laves til flis. Haveaffaldets næringsstoffer returneres til jordbrugsformål enten som kompost til haveejere eller landbrug, mens rødder afsættes til forbrænding. Desuden hjemme-komposteres en del haveaffald uden om den kommunale ordning. Under komposteringen frigøres varme, som ikke udnyttes i dag.

I takt med etableringen af flere anlæg til bioforgasning af organisk affald, skal det vurderes, om kompostering af haveaffald er en optimal løsning. Etableres en indsamlingsordning for organisk dagrenovation, kan det være en mulighed at supplere indsamlingen med vådt haveaffald, hvorved affaldets energi-ressourcer også kan udnyttes.

Når storskrald kan genbruges direkte uden oparbejdning spares mange ressourcer. Større lagerfaciliteter til genbrugsting vil kunne øge mængden af emner, der kan tages fra til direkte genbrug.

Horsens Kommune vil vurdere, om der kan skabes vilkår, der muliggør mere direkte genbrug af affald, som afleveres på genbrugspladserne.

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer