Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Om planen

Om planen

Ressourcestrategien

Kommunale affaldshåndteringsplaner skal som udgangspunkt reflektere de nationale målsætninger, som fastlægges i den nationale ressourcestrategi . Da ressourcestrategien endnu ikke er offentliggjort, bygger Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan 2013 – 2024 på EU’s affalds- og ressourcestrategier samt affaldsdirektivet.

Nationale mål for affaldsbehandlingen

Det overordnede mål for affaldshåndteringen i Danmark er nedfældet i affaldshierarkiet, som er indsat i miljøbeskyttelsesloven, og som hele denne affaldsplan er udarbejdet i overensstemmelse med.

Affaldshierakiet

Hierarkiet prioriterer affaldshåndteringen således:

1 . Forebyggelse – dvs . undgå, at affaldet dannes . Hertil hører også direkte genbrug .

2 . Forberedelse med henblik på genbrug – dvs . f .eks . reparation eller rensning af kasserede produkter, så de kan anvendes til deres oprindelige formål igen .

3 . Nyttiggørelse – som ifølge EU-Kommissionen er underopdelt i følgende, prioriterede rækkefølge:

a . Materialegenanvendelse – dvs . hvor materialerne i affaldet omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål . Omforarbejdning til produkter, der anvendes til energiudnyttelse, er ikke materialegenanvendelse i affaldsdirektivets forstand.

b . Anden nyttiggørelse – som er opdelt i to som udgangspunkt ligeværdige punkter, hvor livscyklustankegang bestemmer:

- Anden endelig materialenyttiggørelse – dvs . hvor affaldet vedbliver med at være affald, men anvendes til f .eks. opfyldningsformål som erstatning for andre ikke-affaldsmaterialer .
- Forbrænding med energiudnyttelse – som f.eks . på danske forbrændingsanlæg, der producerer varme og oftest også el ud af affaldet .
- Bortskaffelse – dvs. deponering eller afbrænding uden energiudnyttelse.

Forventninger til nationale mål

Dagrenovation samt papir- og emballageaffald

Mindst 45 % af den samlede mængde af dagrenovation herunder den organiske del af dagrenovationen samt papir- og emballageaffald skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i 2018, stigende til 55 % i 2024. Følgende fraktioner skal tilsammen dække de 45 %: organisk mad- og køkkenaffald og papiraffald samt pap-, glas-, plast- og metal-emballageaffald. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilke opgørelsesmetoder, der kan anvendes.

Storskrald

45 % af storskraldet fra husholdninger (ekskl. have/parkaffald og jord og bygge- og anlægsaffald) skal udsorteres med henblik på genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i 2018, stigende til 55 % i 2024.

Bygge- og anlægsaffald

Der skal sikres bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, herunder skal Regeringens PCB-handlingsplan gennemføres.

Haveaffald

Den næringsfattige ved-del af indsamlet have/parkafald skal udsorteres med henblik på energiudnyttelse ved forbrænding, og den bløde, næringsrige andel skal udsorteres med henblik på bioforgasning i 2018. Således skal sammenlagt 25 % af haveaffaldet energiudnyttes i 2018, heraf mindst 3 %-point i form af bioforgasning.

Elskrot

Elskrotdirektivets målsætninger fremrykkes for Danmarks vedkommende. Det betyder at 70 % af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger og 65 % af den samlede markedsførte mængde i alt skal indsamles med henblik på genanvendelse allerede fra 2016 (hvor 65 %-kravet ifølge direktivet ellers først gælder fra 2019).

Batterier

Batteridirektivets målsætning skærpes for Danmarks vedkommende. Det betyder at 50 % af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2016 (mod batteridirektivets 45 % i 2016).

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer