Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Mål De formelle rammer

De formelle rammer

Ifølge affaldsbekendtgørelsen er kommunerne forpligtet til at lave en affaldshåndteringsplan hvert 6. år.

Affaldhåndteringssplanen er udarbejdet i overensstemmelse med de regler og rammer som henholdsvis EU og regeringen har fastlagt  

Affaldshierarkiet

Formålet er at løfte affaldshåndteringen i Horsens Kommune så højt op i hierarkiet som muligt. Den grundlæggende tankegang i affaldshierarkiet er, at det bedste er at forebygge, at affaldet overhovedet opstår og at mindst muligt affald bortskaffes ved deponering. Affaldshierarkiet stammer fra EU’s affaldsdirektiv og har følgende prioritering: 

  • Affaldsforebyggelse
  • Forberedelse med henblik på genbrug
  • Genanvendelse
  • Anden nyttiggørelse
  • Bortskaffelse

Der kan afviges fra affaldshierarkiet, hvis det sker for at opnå et bedre samlet miljømæssigt resultat.

De overordnede nationale mål for affaldshåndteringen forventes at blive:

Dagrenovation samt papir- og emballageaffald:

·      Mindst 50 % af den samlede mængde af dagrenovation samt storskrald og forbrændingsegnet affald herunder den organiske del af dagrenovationen samt papir- og emballageaffald skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i 2022.

Bygge- og anlægsaffald:

·      Der skal sikres bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, herunder skal Regeringens PCB-handlingsplan gennemføres.

Haveaffald:

·      Den næringsfattige ved-del af indsamlet have/parkafald skal udsorteres med henblik på energiudnyttelse ved forbrænding, og den bløde, næringsrige andel skal udsorteres med henblik på bioforgasning inden 2018. Således skal sammenlagt 25 % af haveaffaldet energiudnyttes i 2018, heraf 3 %-point i form af bioforgasning.

Elskrot:

·      Elskrotdirektivets målsætninger fremrykkes for Danmarks vedkommende: 75 % af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger og 65 % af den samlede markedsførte mængde (inkl. erhverv) skal indsamles med henblik på genanvendelse allerede fra 2016

Batterier:

·      Batteridirektivets målsætning skærpes for Danmarks vedkommende: 55 % af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2018 (mod batteridirektivets 45 % i 2016).


 

Målsætning

I Horsens Kommune vil vi udnytte affaldet bedre, så flest mulige ressourcer bliver genanvendt og mindst muligt forbrændes eller deponeres.  

Affald er ressourcer

En af fremtidens store udfordringer bliver at udnytte jordens begrænsede ressourcer bedre. Vi skal have mere ud af mindre. For eksempelvis er organisk affald rigt på næringsstof fosfor, og elektronikaffald indeholder metaller som kobber, som er et begrænset materiale. Ved forbrænding eller deponering af affaldet går disse værdifulde ressourcer tabt. 

 

Kommunens ”Strategiske energiplan” sigter mod at Horsens Kommune reducerer CO2-udledningen med 20 % i 2020. Synergien med affaldshåndteringsplanen er klar: Udover at bevare ressourcerne i kredsløbet giver genanvendelse også en mindre udledning af CO2. Den fremtidige knaphed på ressourcer betyder, at priserne på råvarerne vil stige – både de jomfruelige råvarer og de genanvendelige råvarer. En bedre udnyttelse af affaldet er derfor både en miljømæssig og økonomisk gevinst.  

Horsens Kommune er ikke alene om at få øje på værdien af affaldet. EU ønsker, at 50 % af husholdningsaffaldet genanvendes i 2020, og har udarbejdet en køreplan for et ressourceeffektivt Europa i 2050. Nationalt kommer der en ny ressourcestrategi, som peger på, at vi fremover i højere grad skal opfatte affald som en ressource, der skal udnyttes. 

 

Horsens Kommunes mål for planperioden er:

·       mindst 50 % genanvendelse af den samlede mængde dagrenovation samt papir- og emballageaffald inden 2022. 

Ud fra erfaringer fra andre kommuner er det undersøgt, hvor meget der kan forventes afleveret til genanvendelse ved forskellige ordninger for indsamling og aflevering af affald.  

For at Horsens Kommune kan nå målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet er det nødvendigt at indføre husstandsindsamling af forskelligt emballageaffald som for eksempel papir, plast-, metal- og glasemballage og kildesortering af det organiske affald.

Fokusområder

Der bliver i denne affaldshåndteringsplan lagt fokus på 3 områder. Under hvert fokusområde er der flere initiativer samt opgaver, som skal undersøges. Fokusområderne er:

1. Bedre sortering
2. Mere effektiv og miljøvenlig indsamling
3. Bedre affaldsbehandling

Der er ligeledes udpeget nogle flagskibe, som vi vil arbejde med for at skabe mere fokus omkring affaldsområdet og bedre udnyttelse af de ressourcer, vi har.

1. Undervisning og kurser
2. Tilgængelighed/selvbetjening

Fokusområde 1: Bedre sortering

Horsens Kommune vil flytte flere ton husholdningsaffald fra forbrænding til genanvendelse. Inden 2018 skal alle boliger kildesortere husholdningsaffaldet og have adgang til aflevering af det kildesorterede affald i nærhed af boligen. Horsens Kommune vil tage flere typer affald ud af
byggeaffaldet og sende det til genanvendelse. Alle kommunens institutioner skal kildesortere affaldet og gøre affaldssortering til en naturlig del af hverdagen.

 

Fokusområde 2:

Mere effektiv og miljøvenlig indsamling
Vi vil vurdere og optimere åbningstiderne og placeringen af kommunens tre genbrugspladser. Da mængden af restaffald vil falde som følge af mere udsortering af emballageaffaldet, vil indsamlingen af dagrenovation ændres fra uge til 14-dages tømning.
Derved spares der blandt andet brændstoffer, og
udledning af CO2 nedsættes.
Vi vil stille krav til bilerne, som indsamler affald, om at
motorerne som minimum skal være EURO-V motorer
eller være drevet af alternative brændstoffer eller el.

 

Fokusområde 3:

Bedre affaldsbehandling

Vi vil vælge driftsikre og miljørigtige løsninger og
løbende følge markedet for afsætning af affald for
at opnå bedst mulig genanvendelse for pengene.
Vi vil reducere mængden af fejlsorteret affald til
deponi.
5

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer