Affaldshåndteringsplan

Home Affaldshåndteringsplan Mål Bedre Sortering

Bedre Sortering

I affaldsdirektivets artikel 11 står der: At vi i 2022 skal genanvende eller forberede med henblik på genanvendelse mindste 50 % af papir, metal, plast og glas fra husholdninger.

I 2012 genanvendte vi i Horsens Kommunen 19% af husholdningsaffaldet. Så for at kunne opfylde affaldsdirektivets krav, skal vi i Horsens Kommune sortere mere fra til genanvendelse. Dette vil vi gøre ved, at det skal blive nemt for borgerne at sortere og komme af med deres genanvendelige affald. Vi vil derfor indsamle emballageaffald så tæt på den enkelte husstand som muligt.  

Affaldet skal sorteres ved kilden. Kildesortering giver både et miljømæssigt og økonomisk bedre resultat end at blande affaldet og eftersortere det. 

Kildesortering giver den bedste kvalitet af affaldet, og dermed bedre muligheder for at materialerne kan bruges igen. Det er nødvendigt, hvis vi også fremover skal kunne imødekomme efterspørgslen på materialer og råstoffer. Med stigende råvarepriser er det også en god forretning at få sorteret mere.

Kildesortering kræver plads, derfor har vi valgt at indsamle forskellige affaldstyper i samme beholder. Affaldstyper, hvor der findes efterprøvet og driftsikre sorteringsanlæg.

Boliger med have (ejendomme med sækkeløsning)

Fra juni 2015 vil vi ved boliger med have indsamle affaldet i to affaldsbeholder. Den ene beholder vil blive en todelt beholder til indsamling af papir og karton i den ene del og plast-, glas- og metalemballage i den anden del. Beholderen vil blive tømt hver 4. uge.
Den anden beholder vil ligeledes blive en todelt beholder - en del til det organiske affald og en del til det øvrige restaffald.  

Da mængden af restaffald (affald til forbrænding) forventes at faldes, når emballageaffaldet sorteres fra, vil indsamlingen af restaffaldet sker som 14. dagstømning. 

Afhentningerne af beholderne vil ske inde på grunden, hvis adgangsvejen kan opfylde Arbejdstilsynets regler. 

Etageboliger 

Det skal også være nemt for borgere i etageboliger samt bymidte at sortere deres affald.  

Kildesortering kræver plads, og det er der ikke altid ved etageboliger og i bymidten. Ved etageboliger kan der være pladsproblemer i forhold til at placere flere beholdere i en baggård. Og det kan være problematisk med beholder ved de tætte bebyggelser, hvor affaldssækkene i dag skal sættes ud til vejen på tømningsdagen. Disse problemer kan løses ved at etablere minigenbrugsstationer, nedgravet beholder eller andre fælles ordninger, der er tilpasset det enkelte område. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage offentlige arealer i brug, så borgerne får stillet gode sorteringsmuligheder til rådighed.

Boligforeninger

Vi vil kontakte boligforeningerne og gennem dialog finde løsninger på, hvordan affaldet kan kildesorteres tæt på boligen. 

Kontakt til viceværter

Ved at informere viceværter om sorteringsmuligheder vil der være grundlag for at skabe større fokus på sorteringen i boligforeningerne.

Det åbne rum 

På udvalgte steder i det offentlige rum vil vi opsætte affaldsbeholder til papir og emballageaffald.  

Vi vil undersøge mulighederne for at bedre sortering af affaldet ved koncerter, byfester med mere.

Erhverv

Virksomheder skal ligesom borgerne sortere deres affald. Der er stadig et potentiale for at gøre det endnu bedre. I henhold til affaldsbekendtgørelse om affald må Horsens Kommune ikke indsamle kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

Horsens Kommune vil i stedet gennem dialog og information sikre at mere affald fra virksomhederne sorteres fra til genanvendelse.

Vi vil lave målrettet information til nye virksomheder, og informerer om de ordninger, som kommunen har, så virksomhederne ved, hvordan de skal håndtere deres affald.  

Alle kommunens institutioner skal kildesortere affaldet, og bidrage til en bedre ressourceudnyttelse. Horsens Kommunen vil gå forrest og vise, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. 

Bygningsaffald 

Vi vil tage flere typer affald ud af bygningsaffaldet og sende det til genanvendelse. Dette vil vi gøre ved at opstille container til de affaldstyper, hvor der er afsætningsmulighed. Det kan for eksempel være sanitet, hele mursten, rent beton, glas og stenuld.

 

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer